Missie/Visie

Kleinschaligheid, herkenbaarheid en persoonlijke aandacht voor de cliënt zijn de kernwoorden van GRIP, praktijk voor ergotherapie. De ergotherapeuten van GRIP streven allen naar het optimaliseren van de zelfstandigheid van mensen. Daartoe worden cliënten optimaal behandeld, maar met name ook begeleid en gecoacht om zèlf de beperkingen aan te pakken. Ieder mens dient zoveel als mogelijk de regie over zijn eigen leven te hebben. Daarbij is het uitvoeren van activiteiten die men persoonlijk belangrijk vindt een kernvoorwaarde.

Mensen die een beperking ervaren in het uitvoeren van dagelijkse belangrijke activiteiten kunnen terecht bij GRIP. De ergotherapeut observeert de uitvoering samen met de cliënt in de omgeving waarin de activiteit plaats vindt. Dit houdt praktisch in dat de observatie veelal thuis, op school of in de werksituatie plaats vindt. Op deze wijze kunnen de handeling, omgeving en persoon zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden, met als doel optimale zelfstandigheid en participatie. De cliënt staat centraal tijdens het gehele ergotherapietraject en heeft daartoe een zeer actieve rol. Zowel de betekenis van het handelen als wensen en behoeften dienen duidelijk te worden. De cliënt heeft zelf de regie over zijn eigen leven.

De ergotherapeuten van GRIP kenmerken zich door activiteiten positief te ontleden. Niet alleen wordt gekeken naar de beperkingen van de cliënt, maar met name ook de mogelijkheden worden benut. Hierbij wordt een optimaal niveau van zelfredzaamheid nagestreefd. Bij kinderen of volwassenen met een zodanige beperking waarbij een beperkte mate van zelfredzaamheid verwacht kan worden vervult ook de mantelzorger een grote rol. Nieuwe kennis en vaardigheden worden opgedaan zodat handvatten ontstaan voor een groter zorgdraagvlak.

Samenwerking vindt altijd plaats met de desbetreffende betrokkenen. Een ergotherapeut is genoodzaakt om multidisciplinair te werken om tot een passend advies te kunnen komen. De ergotherapeuten van GRIP werken als vanzelfsprekend samen met andere (para)medische disciplines. De praktijklocaties zijn binnen drie multidisciplinair centra gevestigd. Buiten de centra wordt samengewerkt met andere disciplines zoals thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiecentra en solopraktijken. Naast het bieden van optimale ergotherapeutische zorg kenmerkt GRIP zich door te anticiperen op de veranderingen in de zorg. De ergotherapeuten van GRIP nemen actief deel aan innovatieve projecten.

Als gekeken wordt naar de toekomst is het doel van de praktijkhouders om niet zozeer qua omvang, maar wel qua kennis en specialisaties te groeien. Op dit moment zijn de volgende specialisaties binnen de praktijk aanwezig:

  • Kinderen: Schrijfproblemen, Lateralisatieproblemen, Sensory Processing Disorder, Babybehandeling
  • Volwassenen: Dementie, Parkinson, Valpreventie, Reuma, Cognitieve revalidatie, NAH, Chronische pijn en vermoeidheid, COPD, Arbeid & Gezondheid en MS

Nieuwe specialisaties worden bewust gekozen omdat het een meerwaarde vormt in de huidige markt en past bij de kwaliteiten van de therapeuten.

Twitter nieuws!

Snel Contact

ergotherapiegrip.nl | Copyright © 2008-2013 Jeroen Aldenzee
Europaweg 99, 5707 CL Helmond